Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1.          PARTIJEN EN BEGRIPPEN

 

1.1        Klant: de persoon of personen aan wie BijzonderBrein haar diensten verleent.

1.2        BijzonderBrein: is als opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 85061719. BijzonderBrein levert diensten op het gebied van ondersteuning van neurodiverse personen en hun persoonlijke, zakelijke en zorgnetwerk in de vorm van (online) trainingen, workshops, retreats, persoonlijke coaching, berichten zoals bijvoorbeeld blogs, podcasts, video’s, etc. via social media en haar website(s).

1.3        Opdrachtgever: de persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht tot levering aan BijzonderBrein heeft verstrekt. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde dienstverlening van BijzonderBrein. De opdrachtgever (de te factureren entiteit) en de klant (zij die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.

1.4        Derden: BijzonderBrein kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. BijzonderBrein kan naar eigen behoefte de omvang en de samenstelling van haar team wijzigen als zij dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht.

1.5        Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de getekende opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die genoemd is in de door opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of gedaan programmavoorstel.

 

ARTIKEL 2.         TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden die overeengekomen zijn met BijzonderBrein

2.2         Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door BijzonderBrein voor uitvoering van de opdracht derden betrokken worden.

2.3         BijzonderBrein behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van BijzonderBrein

2.4         Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vervallen dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel van toepassing. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

ARTIKEL 3.         AANBIEDINGEN EN VERLENEN VAN DE OPDRACHT

3.1         Alle aanbiedingen van BijzonderBrein hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. BijzonderBrein is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt BijzonderBrein zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3.2         Offertes van BijzonderBrein zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan opdrachtnemer door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en voor het samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan BijzonderBrein verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt BijzonderBrein zich het recht voor om de met opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen.

3.3         Een opdracht wordt door opdrachtgever verleend door:

a) het doen van een bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van BijzonderBrein en/of

b) het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door BijzonderBrein en/of

c) het schriftelijk e/o per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.

3.4         Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door BijzonderBrein genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met BijzonderBrein overeengekomen dienstverlening.

3.5         Een uit delen samengestelde opdracht verplicht BijzonderBrein niet tot het verrichten van een deelopdracht tegen een rekenkundig overeenkomstig gelijk deel van de overeengekomen opdrachtsom. Als deeluitvoering gewenst is zullen daarover aanvullende bindende afspraken worden gemaakt.

 

ARTIKEL 4.         TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

4.1         Als er vanuit de opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de opdracht of de uitvoering daarvan te wijzigen dan zal BijzonderBrein de beoogde aanpassingen, indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zich, door het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.

 

ARTIKEL 5.         DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

5.1         De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching of training en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies e/o bijeenkomsten gegeven.

5.2         Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan klant geen aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven coaching uren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL 6.         TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

6.1         Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.

6.2         Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft BijzonderBrein toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

6.3         BijzonderBrein mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan BijzonderBrein toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van BijzonderBrein verwacht kan worden. BijzonderBrein behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

 

ARTIKEL 7.         VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1         De opdrachtgever streeft ernaar dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met BijzonderBrein overeengekomen dienstverlening. Als het aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen dan is opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging zoals met BijzonderBrein overeengekomen.

 

7.2         Als een deelnemer / klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van BijzonderBrein, ingevuld worden door een andere kandidaat. Als invullen van de opengevallen plaats niet mogelijk is dan wordt aan opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3         De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die BijzonderBrein nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als BijzonderBrein daarom vraagt dan verstrekt opdrachtgever aan BijzonderBrein op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met voldoende goede internetfaciliteiten.

7.4         Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van BijzonderBrein.

 

ARTIKEL 8.         VERPLICHTING OPDRACHTNEMER

8.1         BijzonderBrein zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. BijzonderBrein heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat BijzonderBrein niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

 

 ARTIKEL 9.         TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

9.1         In de offerte van BijzonderBrein staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door BijzonderBrein voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

9.2         De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 10.         ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1       Als de opdracht, om redenen die niet aan BijzonderBrein toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3

Vb.2: een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 dagen van te voren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6

Vb.3: een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en B/10.5

ARTIKEL 11.          FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

11.1       De kosten voor geleverde diensten door BijzonderBrein worden door BijzonderBrein door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij staat het BijzonderBrein vrij om het hele bedrag van de opdracht in één termijn in rekening te brengen of de opdrachtsom in deeltermijnen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van) de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.

11.2       Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum.

11.3       Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan BijzonderBrein over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door BijzonderBrein worden opgeschort zonder dat BijzonderBrein als gevolg daarvan ten opzichte van opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is BijzonderBrein in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.

11.4       Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is BijzonderBrein gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

11.5       Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door BijzonderBrein plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is BijzonderBrein gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is.

11.6       Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan BijzonderBrein voldoet of als de opdrachtgever op willekeurig welke andere manier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met BijzonderBrein dan is laatste gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

 

ARTIKEL 12.         AANSPRAKELIJKHEID

12.1       BijzonderBrein en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens BijzonderBrein geleverde dienstverlening.

12.2       BijzonderBrein is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde dienstverlening. Op BijzonderBrein rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 8).

 

ARTIKEL 13.         INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

13.1       Op alle door BijzonderBrein ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door BijzonderBrein verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.

13.2       Alles wat door BijzonderBrein is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van BijzonderBrein. Dat geldt ook voor de door BijzonderBrein uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van BijzonderBrein.

 

ARTIKEL 14.         GEHEIMHOUDING

14.1       BijzonderBrein is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. BijzonderBrein houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

ARTIKEL 15.         BIJZONDERE BEPALINGEN

15.1       BijzonderBrein behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de workshop of training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan BijzonderBrein van de volledige opdrachtsom.

15.2       Op alles wat uit hoofde van offertes of opdrachten mocht gebeuren waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

15.3       In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.